Algemene voorwaarden

Aangemaakt: 20-05-2017 14:29

Inleiding

Welkom op de website van Goudse reddingsbrigade in het kader van de Goudse reddingsbrigade Clubcard. De Goudse reddingsbrigade Clubcard heeft u ontvangen als lid of fan van Goudse reddingsbrigade of u heeft de Goudse reddingsbrigade Clubcard zelf aangevraagd via de website.

Met de Goudse reddingsbrigade Clubcard krijgt u o.a. bij verschillende winkels en bedrijven (zowel lokaal als landelijk) korting. Deze acties en aanbiedingen kunt u terugvinden op onze website of via de nieuwsbrief u van ons ontvangt.

De Goudse reddingsbrigade Clubcard wordt u aangeboden door Goudse reddingsbrigade maar de feitelijke dienstverlening rond de Goudse reddingsbrigade Clubcard, zoals het maken van de Goudse reddingsbrigade Clubcard, het aansluiten van winkeliers, het afhandelen van de spaar, betaal en inwissel transacties of het afhandelen van vragen en klachten zal geschieden door de GROUPCARD BV.

De ontvangen korting ontvangt u als spaarpunten op uw Goudse reddingsbrigade Clubcard. Als pashouder ontvangt u toeganggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website en uw saldo en transacties kunt bekijken.
Vervolgens kunt u onder andere het gespaarde tegoed besteden aan artikelen, producten of diensten bij aangesloten bedrijven.

Bij uw aanmelding dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen u dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens u ermee akkoord gaat. Tevens maken we u attent op het Privacy Statement waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over de Goudse reddingsbrigade Clubcard. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van de Goudse reddingsbrigade Clubcard die deze via Goudse reddingsbrigade hebben verkregen of die zich via de website hebben aangemeld.

Artikel 1 De Goudse reddingsbrigade Clubcard

 1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de Goudse reddingsbrigade Clubcard en garandeert de Goudse reddingsbrigade Clubcard niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
 2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en u aan te melden voor en gebruik te maken van de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger. Meer informatie over minderjarigen en de kortingen en acties, vindt u op de Website.
 3. Indien u het door u bij aanmelding verkregen of opgegeven wachtwoord bent vergeten, dan kunt u dit via de website van Goudse reddingsbrigade kenbaar maken zodat u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Dit nieuwe wachtwoord dient u zelf na het wijzigen te bevestigen volgens de aangegeven instructies.
 4. De Goudse reddingsbrigade Clubcard is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
 5. De Goudse reddingsbrigade Clubcard is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van uzelf en uw gezinsleden worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd de Goudse reddingsbrigade Clubcard van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of uw pas aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.
 6. Het is niet toegestaan de Goudse reddingsbrigade Clubcard te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van de Goudse reddingsbrigade Clubcard, de Goudse reddingsbrigade en/of de partners (nationale en lokale partners bij wie u korting kunt sparen) zijn we gerechtigd de Goudse reddingsbrigade Clubcard in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens u.
 7. In geval van verlies of diefstal van de Goudse reddingsbrigade Clubcard dient u dit door te geven via de website van Goudse reddingsbrigade. GROUPCARD BV zal ervoor zorgdragen dat u een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.
 8. GROUPCARD BV is gerechtigd jaarlijks administratiekosten in rekening te brengen ten laste van uw besteedbare kortingstegoed. Deze kosten zouden dan jaarlijks automatisch geïnd worden door GROUPCARD BV vanaf het besteedbare kortingstegoed. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft u expliciet toestemming hiervoor. Deze administratiekosten zijn ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten samenhangend met het beheer van het kortingsysteem mits uw vrij besteedbare kortingstegoed tenminste het bedrag van de te innen administratiekosten bedraagt. GROUPCARD BV streeft ernaar om deze administratiekosten zo laag mogelijk te houden en op een vast moment binnen het kalenderjaar bij u in rekening te brengen.

Artikel 2 Gegevens

 1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.
 2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van Goudse reddingsbrigade of via service@groupcard.nl.
 3. In het kader van kortingen en acties kunnen bepaalde derden persoonsgegevens van u verwerken. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens is te raadplegen in het Privacy Statement.
 4. De toestemming zoals vermeld omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door Goudse reddingsbrigade of derden. Hiervoor dient u expliciet toestemming te geven.
 5. GROUPCARD BV is gerechtigd maandelijks een e-mail te sturen met het overzicht van het door u gespaard tegoed. Deze e-mail bevat tevens aanbiedingen van partners en om uw tegoed in te wisselen. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft u expliciet toestemming hiervoor.

Artikel 3 Korting

 1. Het door u gespaarde tegoed komt enkel toe aan u, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden. De Stichting Derdengelden GROUPCARD BV beheert het tegoed voor u.
 2. Het gespaarde tegoed blijft geldig zolang de Goudse reddingsbrigade Clubcard bestaat, de reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Goudse reddingsbrigade Clubcard geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden. Indien u het tegoed niet binnen deze periode aanwendt, vervalt het tegoed aan De Stichting Derdengelden GROUPCARD BV.
 3. Indien u een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander loyaltyprogramma deelneemt, dan kunt u slechts gebruik maken van hetzij de Goudse reddingsbrigade Clubcard, hetzij het andere loyaltyprogramma.
 4. Een bij Goudse reddingsbrigade of GROUPCARD BV aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de korting van de Goudse reddingsbrigade Clubcard samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

Artikel 4 Beëindiging

 1. Uw deelname aan de Goudse reddingsbrigade Clubcard is niet gekoppeld aan een lidmaatschap van Goudse reddingsbrigade. Indien uw lidmaatschap van Goudse reddingsbrigade eindigt, eindigt uw deelname aan de Goudse reddingsbrigade Clubcard niet van rechtswege. U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan de Goudse reddingsbrigade Clubcard te beëindigen met een mail naar service@groupcard.nl Uw account zal dan worden geblokkeerd. Hierna kunt u niet meer sparen met de Goudse reddingsbrigade Clubcard. De reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Goudse reddingsbrigade Clubcard beschikbaar en kan gedurende die periode gebruikt worden.
 2. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om u, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van de Goudse reddingsbrigade Clubcard indien u op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Uitsluiting van gebruik van de Goudse reddingsbrigade Clubcard beïnvloedt uw lidmaatschap van Goudse reddingsbrigade in beginsel niet.
 3. GROUPCARD BV is te allen tijde gerechtigd de Goudse reddingsbrigade Clubcard te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan de Goudse reddingsbrigade Clubcard hiervan in beginsel tenminste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen. De gespaarde korting blijft gedurende een periode van tenminste zes maanden na beëindiging van de Goudse reddingsbrigade Clubcard geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Goudse reddingsbrigade en GROUPCARD BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of de Goudse reddingsbrigade Clubcard.
 2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goudse reddingsbrigade of GROUPCARD BV.

Artikel 6 Vrijwaring

 1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Goudse reddingsbrigade Clubcard geschiedt op eigen risico.
 2. U vrijwaart Goudse reddingsbrigade en GROUPCARD BV, en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van de Goudse reddingsbrigade Clubcard volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Goudse reddingsbrigade Clubcard door u of derden, al dan niet handelend met toestemming van u.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Goudse reddingsbrigade Clubcard berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers.
 2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Goudse reddingsbrigade Clubcard waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.
 3. U zult aanduidingen van GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en de Goudse reddingsbrigade Clubcard, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8 Diversen

 1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD BV aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD BV adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.